MODELLBASERAD REGLERING OCH ÖVERVAKNING AV FLOTATIONSPROCESSEN

Projektet är ett samarbete mellan LTU, LKAB och Boliden inom ramen för ProSA med syftet att ta fram och jämföra ett antal möjliga
systemarkitekturer för styrning och övervakning av flotationsprocesser.
 

Processbild på flotationsserie vid anrikningsverket i Aitik
 
 

Projektmål

Projektets huvudmål är att höja utbytet och få jämnare produktionskvalitet vid flotationen.
Detta ska åstadkommas genom att ersätta befintligt hierarkiskt styrsystem med ett modellbaserat flervariabelt reglersystem.
Övriga mål är:


Tillvägagångssätt

1. Nya reglerstrategier för delsystemen i processen:


2. Nya mätningar av processvariablerför att erhålla bättre information
    om processens tillstånd:


Förbättrad nivåreglering

Bilderna visar nivån i sista tanken vid en börvärdesändring och då flödet varierar enligt
den heldragna kurvan.
 

     Ursprunglig reglering              Ny flervariabel reglering

 
 

Skumtäcksmätning på LKAB


 


 

               Principskiss över skumtäcksmätning mha laserlinjal.
 

Fortsatt arbete