Företag blir lyriska av ProSA:

Man kan nog säga att det hela började med en brand. Det brände i en kolpulversändare på SSAB Tunnplåt i Luleå. Kolpulver används som bränsle i masugn och är mycket lättantantändligt när det kommer i kontakt med syre. Branden släcktes, men problemet fanns kvar. Vad gör man åt orsaken? En brand på kolpulveranläggningen kan innebära långa stopp i produktionen och dessutom är stor fara för personalen. Företaget vände sig till Avdelningen för reglerteknik vid Luleå tekniska universitet för att ta reda på om det fanns "smarta" metoder för gasläckage i ventiler. Ett halvår efter fanns en lösning på problemet — ett avancerat gasläckagedetekteringssystem som kan, med hjälp av en matematisk processmodell, detektera och bedöma omfattning på tre olika typer av läckage. Reglersystem som kan detektera fel i utrustning och anpassa sig till dem blivit temat för ett pilotprojekt inom ProSA.

ProSA står för Centrum för process- och systemautomation vid Luleå tekniska universitet och är ett forum för samarbete mellan processindustriföretag och Institutionen för systemteknik vid LTU. Idag medverkar AssiDomän, Boliden, LKAB och SSAB i centrets arbete. Målet är att hålla företagen a jour med den senaste utvecklingen inom systemteknik samt ge forskningen vid universitetet möjlighet att omsätta teoretiska resultat i praktiska tillämpningar.

Fakta: ProSA har startats våren 1997 med ett tvåårigt pilotprojekt finansierat av Norrbottens Forskningsråd. Från och med 1998 har också andra projekt inom ProSA kommit igång med finansiering från bl a NUTEK och TFR. På ett år har ProSA tredubblat sin budget. Flertal företag anmält sitt intresse att ingå i centret.

Verksamheten inom ProSA bedrivs huvudsakligen i projektform och finansieras av statliga fonder, forskningsråd, stiftelser samt deltagarföretagen och avser följande delområde:

• forskning

• utbildning

• personalrekrytering

Forskning

Forskningsprojekt vid ProSA inriktas mot tillämpningar av informationsteknologi i processindustri och håller en hög internationell standard. En av ProSA:s viktigaste uppgifter är att bevara, nyttja och bygga ut kompetens och kunskap inom dess verksamhetsområde.

Fakta: Fyra fleråriga forskningsprojekt bedrivs för närvarande vid ProSA. Projektet "Tillförlitliga basregleringar" har till exempel inriktning på att hitta alternativa lösningar för reglering av typiska kretsar i processindustrin. Alla ProSA-företagen är delaktiga i projektet.

ProSA:s verksamhet är inte begränsad till enbart reglerteknik. De flesta problem som processindustrin idag får brottas med är väldigt komplicerade och kräver en tvärvetenskaplig forskningsinsats för att bli lösta. I ProSA-projekten kompletteras forskningskompetens vid LTU med processkompetens på företagen.

I ett NUTEK-finansierat projekt "Modellbaserad reglering och övervakning av flotationsprocessen" deltar forskare inom mätteknik, elektronik, regler- och mineralteknik. Utan tillgång till gedigen processkompetens och aktiv medverkan från företagens sida kan inte industrirelevanta projekt lyckats. Projektresultaten kommer implementeras i form av modellbaserade reglersystem för flotation på Boliden och LKAB.

Inom ProSA finns det också utrymme för teoretisk forskning. Ett projekt finansierat av TFR utgör en teoretisk bas för tillämpade projekten.

Utbildning

ProSA utgör en koppling mellan forskar- och grundutbildning vid universitetet och processindustrin med dess aktuella problem.

Fakta: 1998 genomfördes ett stort teknologprojekt på AssiDomän, Boliden, LKAB och SSAB där fyra studentgrupper från Institutionen för systemteknik LTU fick var sitt uppdrag på respektive företag. Målet med teknologprojektet var att hitta gemensamma reglertekniska problem på processindustriföretagen.

Teknologernas uppgift var att undersöka om det var möjligt att förbättra prestanda med justering av befintliga regulatorer och att utreda om alternativa reglerstrategier kan ge bättre resultat. Med hjälp av resultaten så gjordes en utvärdering av den ekonomiska potential som finns i att förbättra regleringen.

Personalrekrytering

ProSA syftar till att för deltagarföretagen säkra tillgången på forskarutbildad personal med spetskompetens inom informationsteknologi för processindustrin. Aktiviteter inom ProSA skall också bidra till att främja omvärldens bild av processindustrin som en högteknologisk och modern bransch med bra framtidsutsikter.

Fakta: Ett tiotal forskare vid Luleå tekniska universitet med olika spetskompetens och bakgrund är aktivt involverade i projekt inom ProSA. Deltagandet i långsiktiga resultatinriktade industrirelevanta projekt skapar direkta kontakter mellan forskarna och företagen och bidrar till ökad rörlighet mellan universitetet och industri.