Uppgifter till seminarium 1

Följande uppgifter vill vi att du löser till seminarium 1. Du kan bli ålagd att redovisa dina lösningar för resten av klassen.

Uppgift 1

Vad är fel i följande metod? Vad skall ändras så att den blir korrekt, dvs. stämmer med beskrivningen. (Beskrivningen får ej ändras.)
/**
 * Metoden söker igenom arrayen och returnerar platsen i arrayen
 * där nyckeln finns.
 */
    public static int hitta(int nyckel, int [] lista){
	int i=0;
	int plats;
	while(lista[i]!=nyckel){
	    i++;
	}
	plats=i;
	return(plats);
    }

Uppgift 2

Skriv en metod som sorterar en array med heltal. Det minsta talet skall vara först i arrayen. Du får skriva andra hjälpmetoder, ja det uppmuntras till och med.

Uppgift 3

Skriv skriv en metod (kvadrat) som givet ett heltal returnerar dess kvadrat. Skriv nu en ny metod (kvadratArray) som givet en array med heltal kvadrerar alla talen i arrayen. Du ska använda metoden kvadrat i metoden kvadratArray.

Uppgift 4

Skriv två metoder. Båda skall ta ett heltal n och returnera det n:te Fibonacci-talet. Den ena metoden skall vara rekursiv och den andra skall vara iterativ.

Uppgift 5

Skriv två metoder. Båda skall ta ett heltal n och returnera fakulteten av det talet. Den ena skall vara iterativ och den andra skall vara rekursiv.

Uppgift 6

Skriv två metoder. Båda skall ta en sträng och returnera strängen omvänd. Den andra skall vara iterativ och den ena skall vara rekursiv.

Uppgifterna och deras lösningar kommer att gås igenom på seminariet.