Class MinCanvas

java.lang.Object
 |
 +--java.awt.Component
    |
    +--java.awt.Canvas
       |
       +--MinCanvas
All Implemented Interfaces:
Accessible, EventListener, ImageObserver, MenuContainer, MouseListener, Serializable

public class MinCanvas
extends Canvas
implements MouseListener

See Also:
Serialized Form

Inner classes inherited from class java.awt.Canvas
Canvas.AccessibleAWTCanvas
 
Inner classes inherited from class java.awt.Component
Component.AccessibleAWTComponent
 
Field Summary
static short EN
          för att visa en etta
static short FEL
          för att visa en överkryssad mina
static short FEM
          för att visa en femma
static short FYRA
          för att visa en fyra
static short KANSKE
          för att visa ett frågetecken
static short MINA
          för att visa en mina
static short ORÖRD
          för att visa en orörd ruta
static short SEX
          för att visa en sexa
static short SJU
          för att visa en sjua
static short TOM
          för att visa en tom ruta
static short TRE
          för att visa en trea
static short TVÅ
          för att visa en tvåa
static short VARNING
          för att visa en flagga
static short ÅTTA
          för att visa en åtta
 
Fields inherited from class java.awt.Component
BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT
 
Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver
ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH
 
Constructor Summary
MinCanvas()
          Konstruerare som läser in bilderna som kan visas och adderar en lyssnare för musen.
 
Method Summary
static void main(String[] arg)
           
 void mouseClicked(MouseEvent e)
          anropas när musen klickas någon stans i canvasen.
 void mouseEntered(MouseEvent e)
           
 void mouseExited(MouseEvent e)
           
 void mousePressed(MouseEvent e)
           
 void mouseReleased(MouseEvent e)
           
 void paint(Graphics g)
          ritar om hela canvasen
 void sättFigur(int x, int y, short figur)
          Sätter en figur på den angivna positionen.
 void sättMinorLyssnare(MinLyssnare ml)
          Sätter en ny lyssnare.
 void sättStorlek(int x, int y)
          Sätter en ny storlek på matrisen.
 
Methods inherited from class java.awt.Canvas
addNotify, getAccessibleContext
 
Methods inherited from class java.awt.Component
action, add, addComponentListener, addFocusListener, addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener, addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, createImage, deliverEvent, disable, disableEvents, dispatchEvent, doLayout, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, getAlignmentX, getAlignmentY, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel, getComponentAt, getComponentAt, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getGraphicsConfiguration, getHeight, getInputContext, getInputMethodRequests, getListeners, getLocale, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen, getMaximumSize, getMinimumSize, getName, getParent, getPeer, getPreferredSize, getSize, getSize, getToolkit, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus, hide, imageUpdate, inside, invalidate, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusTraversable, isLightweight, isOpaque, isShowing, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, layout, list, list, list, list, list, locate, location, lostFocus, minimumSize, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, paramString, postEvent, preferredSize, prepareImage, prepareImage, print, printAll, processComponentEvent, processEvent, processFocusEvent, processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processKeyEvent, processMouseEvent, processMouseMotionEvent, remove, removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeNotify, removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint, repaint, repaint, requestFocus, reshape, resize, resize, setBackground, setBounds, setBounds, setComponentOrientation, setCursor, setDropTarget, setEnabled, setFont, setForeground, setLocale, setLocation, setLocation, setName, setSize, setSize, setVisible, show, show, size, toString, transferFocus, update, validate
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Field Detail

TOM

public static final short TOM
för att visa en tom ruta

EN

public static final short EN
för att visa en etta

TVÅ

public static final short TVÅ
för att visa en tvåa

TRE

public static final short TRE
för att visa en trea

FYRA

public static final short FYRA
för att visa en fyra

FEM

public static final short FEM
för att visa en femma

SEX

public static final short SEX
för att visa en sexa

SJU

public static final short SJU
för att visa en sjua

ÅTTA

public static final short ÅTTA
för att visa en åtta

ORÖRD

public static final short ORÖRD
för att visa en orörd ruta

KANSKE

public static final short KANSKE
för att visa ett frågetecken

VARNING

public static final short VARNING
för att visa en flagga

MINA

public static final short MINA
för att visa en mina

FEL

public static final short FEL
för att visa en överkryssad mina
Constructor Detail

MinCanvas

public MinCanvas()
Konstruerare som läser in bilderna som kan visas och adderar en lyssnare för musen.
Method Detail

sättMinorLyssnare

public void sättMinorLyssnare(MinLyssnare ml)
Sätter en ny lyssnare.
Parameters:
ml -  

sättStorlek

public void sättStorlek(int x,
            int y)
Sätter en ny storlek på matrisen.
Parameters:
x - antalet kolumner på minfältet
y - antalet rader på minfältet

sättFigur

public void sättFigur(int x,
           int y,
           short figur)
Sätter en figur på den angivna positionen.
Parameters:
x - kolumn för var figuren ska visas
y - rad för var figuren ska visas
figur - värde för vilken figur som ska visas på den angivna positionen

paint

public void paint(Graphics g)
ritar om hela canvasen
Overrides:
paint in class Canvas
Parameters:
g - grafikclassen som den här canvasen ritar på

main

public static void main(String[] arg)

mouseClicked

public void mouseClicked(MouseEvent e)
anropas när musen klickas någon stans i canvasen. Den anropar i sin tur den minlyssnare som är satt om någon är satt.
Specified by:
mouseClicked in interface MouseListener
Parameters:
e - mushändelsen som har inträffat

mouseEntered

public void mouseEntered(MouseEvent e)
Specified by:
mouseEntered in interface MouseListener

mouseExited

public void mouseExited(MouseEvent e)
Specified by:
mouseExited in interface MouseListener

mousePressed

public void mousePressed(MouseEvent e)
Specified by:
mousePressed in interface MouseListener

mouseReleased

public void mouseReleased(MouseEvent e)
Specified by:
mouseReleased in interface MouseListener