Laborationer

Varje laboration innehåller ett antal uppgifter som ska lösas. Uppgifterna som är märkta (Redovisning) ska redovisas för en labhandledare under något laborationstillfälle.

Redovisning av laborationerna

Så här går redovisningen av Lab 1-4 till:

 1. Beskriv din lösning, rad för rad, för labhandledaren. Du kan även bli ombedd att förklara något parti mer ingående.
 2. Kör programmet och visa att det löser uppgiften.
 3. Ta fram blanketten Examinering av laborationer och låt labhandledaren signera att laborationen är godkänd.

Laboration 5 redovisas enligt särskilda instruktioner.

Alla uppgifter ska lösas individuellt. Det betyder att det är fullt tillåtet att diskutera olika problem och deras lösning med andra, men alla svar på frågor och all programkod måste skrivas individuellt av varje student på kursen.

Det tidsgränser som är utsatta för redovisningen av laborationerna måste hållas för att få godkänt resultat. Om du får förhinder av något slag så ska du avtala en ny tid med någon av lärarna. Detta måste göras före stoppdatumet.

Det går att skriva tentan även om laborationskursen inte är avslutad.

Ett flertal labtillfällen finns inbokade på schemat. Vid dessa tidpunkter finns labhandledare närvarande som man kan fråga om hjälp. Erfarenheter visar dock att många studenter behöver mer tid än de inbokade tillfällena för att lära sig laborationsinnehållet och därför uppmuntras ni att besöka labbet även då det inte är någon schematid lagd. Labbet har öppet dygnet runt, men efter kontorstid krävs passerkort för att komma in.

Har du problem att logga in? I A3002 hittar du administratörerna, de kan hjälpa dig med det.

Vill du veta mer om Unix-använding? Ta en titt på dessa länkar:
Logga in och komma igång
Introduktion till Unix-systemet

Färgkodning i Emacs: om ni vill att Emacs ska färgkoda er javakod så behöver ni bara lägga till följande rader i filen .emacs, som ligger i er hemkatalog:

;; Start jde-mode for Java files.
(setq auto-mode-alist (append '(
        ("\\.java$" . jde-mode)
        auto-mode-alist)))
(autoload 'jde-mode "jde")
Skriva ut javaprogram: programmet a2ps kan hjälpa till att ge snygga utskrifter av din javakod. För att skriva ut filen MinKod.java när man sitter i labbsalen skriver man
a2ps -Plw25XX MinKod.java
där XX byts ut mot 06 eller 10, beroende på vilken skrivare man vill skriva ut på.


Lab 1

Redovisas senast 10/9

 1. Det första Javaprogrammet: Skriv ett program som vid exekvering ger utskriften "Lysande!".

 2. Skriv ett program som skriver ut dina initialer med stora bokstäver gjorda av asterisker. Exempel:
   *  *  *****
   *  *  *  *
   ****   *  *
   * *   *****
   *  *  *
   *  *  *
  
  Ledning: för att utforma bokstäverna kan du ta hjälp av kommandot banner.

 3. Skriv ett program som beräknar och skriver ut värdet av 63781139*58673*1050.

 4. (Redovisning) Skriv ett program som anropas med en bokstav på kommandoraden och skriver ut den som en stor bokstav gjord av asterisker. Exempel:
  >java Skriv k 
   *  *
   *  * 
   **** 
   * * 
   *  * 
   *  *
  
  Programmet behöver bara kunna hantera bokstäverna k-p. (Om programmet anropas med något annat än en av bokstäverna k,l,m,n,o,p på kommandoraden får det bete sig hur som helst.)

 5. Skriv ett program som räknar ut vilket av 3,141592*1.0398 och 3,159228*1.008404 som är störst, och skriver ut svaret.


Lab 2

Redovisas senast 18/9

Du får gärna använda denna klass för att läsa in från tangentbordet: LasIn.java

 1. Skriv en metod
  public static boolean tvåLika(int a,int b,int c)
  
  som returnerar true om minst två av talen a,b,c är lika, och annars false.

 2. Skriv en metod
  public static int miniMax(int[] a, int[] b)
  
  som returnerar det minsta av de två talen m och n, där m är det största talet i a och n är det största talet i b.

 3. Skriv ett program som beräknar och skriver ut det minsta heltalet k för vilket k*(k-1)*(k-2)*(k-3) är större än 101091.

 4. Skriv en metod
  public static int längsta(String[] a)
  
  som returnerar längden av den längsta strängen i arrayen a, eller 0 om arrayen a är tom. Om a har värdet null ska metoden returnera -1.

 5. Skriv ett program Konkatenera (som alltså är namnet på klassen som innehåller main) som när det exekveras skriver ut hopslagningen av de strängar som följer efter klassnamnet på kommandoraden. Exempelvis ska anropet
  java Konkatenera a b c Kalle Kajsa
  
  ge utskriften
  abcKalleKajsa
  

 6. (Redovisning) Skriv spelprogrammet "Gissa nuffran". Användaren får gissa vilket tal datorn "tänker" på. Efter varje försök får han veta om gissningen var för stor eller för liten. Programmet avslutas när användaren gissar rätt eller när han skriver in ett negativt tal. Talet datorn väljer ligger i intervallet [0,X], där X ges på kommandoraden. Talet slumpas fram varje gång programmet körs. När programmet med namnet Lab2 körs ska det alltså se ut ungefär såhär:
  >java Lab2 100
  Gissa nuffran:42
  För litet!
  Gissa nuffran:80
  För stort!
  Gissa nuffran:60
  För stort!
  Gissa nuffran:53
  Rätt!
  
  >java Lab2 100
  Gissa nuffran:-1
  Hejdå!
  

 7. Skriv en metod
  public static boolean tvåLika(String[] a)
  
  som returnerar true om det i arrayen a finns (minst) två strängar som är lika, och annars false.

 8. Skriv en metod
  public static double geoMedel(double[] a)
  
  som returnerar det geometriska medelvärdet av talen i a, under förutsättning att alla talen i a är större än 0. Om något tal är mindre än 0 ska metoden returnera -1. Med det geometriska medelvärdet av talen x1,..,xn menas (x)1/n, där x är produkten av de n talen. (Ledning: använd klassen java.lang.Math.)

 9. Skriv en metod
  public static String taBort(char a,String s)
  
  som returnerar den sträng som fås om man i strängen s tar bort alla förekomster av tecknet a. Anropet
  taBort('p',"Arbetsplatsombud")
  
  ska alltså returnera "Arbetslatsombud". Alla metoder i klassen String får användas.

Lab 3

Redovisas senast 29/9

 1. Skriv en metod likbentTriangel(int n) som skriver ut en likbent triangel av asterisker vars bas består av n asterisker, under förutsättning att n är ett udda heltal mindre än 80. För att triangeln ska bli vacker i asteriskgrafik måste varje rad i triangeln innehålla ett udda antal asterisker. Ett anrop likbentTriangel(7) ska alltså ge utskriften
    *
   ***
   *****
  *******
  
  Skriv ett program som använder sig av metoden för att skriva ut en triangel vars bas ges i ett argument på kommandoraden. Skriv programmet så att det testar om det tal som står på kommandoraden är positivt, udda och mindre än 80, och skriver ut ett felmeddelande om dessa villkor inte är uppfyllda.

 2. Definera en klass Stream som har två attribut data och index. index är ett heltal och data är en teckenarray. Konstrueraren ska ta en array av char som enda argument. Klassen ska också innehålla en metod read som returnerar ett tecken. Första anropet av read returnerar första tecknet i data-arrayen, andra anropen ger andra tecknet i arrayen, o.s.v. tills sista tecknet returnerats. Alla följande anrop ger tecknet '\0' i retur.

 3. Skriv en metod
  public static int[] sort(int arr[]){...
  
  som tar en heltalsarray som argument, sorterar talen i stigande ordning i denna array. Följande anrop
  int radda[] = {3,50,10,4,2};
  int svar[] = sort(radda);
  
  skulle resultera i att arrayen svar fick heltalsvärdena {2,3,4,10,50}. Du kan använda valfri algoritm men ange gärna i en kommentar vilken du använder.

 4. (Redovisning) Definiera en klass Stack som fungerar som en stapel. Man kan lägga och plocka textsträngar från stapeln. När man lägger en sträng till stapeln så hamnar den alltid överst. När man plockar från stapeln så är det alltid den senast lagrade strängen man hämtar.

  Klassen har två attribut stapel och senaste. Attributet stapel är en array av teckensträngar och attributet senaste är ett heltal som pekar ut den senast lagrade strängen i arrayen. Klassen har två instansmetoder

  public boolean push(String str){...
  
  och
  public String pop(){...
  
  där metoden push tar en sträng som ett argument och lagrar på stapeln och ökar attributet senaste med ett. Den returnerar true om allt gick bra och annars false, d.v.s. om stapel var full. Metoden pop() plockar bort den senaste strängen och returnerar denna. Attributet senaste ska minskas med ett. Om stapeln är tom returnerar metoden null. Konstrueraren ska ta ett heltal som argument som bestämmer stapelns höjd.

  Följande rader i en main-metod testar om stacken kan lagra och returnera två strängar.

  //test av stacken
  Stack stack = new Stack(5);
  stack.push("Hej");
  stack.push("du");
  	
  System.out.println(stack.pop());
  System.out.println(stack.pop());
  
  Skriv en test av din Stack-klass som utökar ovanstående exempel. Förutom att lagra och läsa ska testet visa vad som händer när:

 5. Definiera en klass Manniska. En Manniska har attributen pappa, mamma, födelseår, ålder, förnamn, efternamn och om personer lever. Välj lämpliga datatyper för de olika attributen och lägg till instansmetoder för att läsa attributen och en metod ålder som tar ett årtal och returnerar människans ålder vid detta årtal. Använd konstrueraren för att sätta alla värden på attributen. D.v.s. skicka med förnamn, efternamn, födelseår, ålder, levande, pappa, mamma som argument till konstrueraren. Se kodsnutten nedan.

  Testa följande kodsnutt för att bygga upp en släkt:

  public class Main{
    public static void main(String argv[]){
      Manniska m7 = new Manniska("Svea","Hill",1880,84,false,null,null);
      Manniska m6 = new Manniska("Gustav","Hängsel",1870,45,false,null,null);
      Manniska m5 = new Manniska("Amanda","Ericsson",1914,82,false,null,null);
      Manniska m4 = new Manniska("Kuno","Hill",1910,76,false,null,null);
      Manniska m3 = new Manniska("Gullan","Brorsdotter",1952,51,true,m6,m7);
      Manniska m2 = new Manniska("Gustav","Grape",1947,56,true,m4,m5);
      Manniska m1 = new Manniska("Fredrik","Grape",1973,30,true,m2,m3);
    }
  }
  
  Metoden
  public int ålder(int årtal){...
  
  ska returnera årtal-födelseår för levande människor och enbart ålder för döda människor.

 6. Definiera en metod
  static int inversioner(int[] a)
  
  som returnerar som värde antalet inversioner i arrayen a. En inversion är ett par i,j av index sådana att i>j men a[i]<a[j]. Exempelvis gäller att en array med medlemmarna

  9 24 70 19 94

  har 2 inversioner, medan

  27 67 78 15 7 15 81 22

  har 14 inversioner.


Lab 4

Redovisas senast 8/10

OBS! Det räcker med att redovisa någon av uppgifterna 5 eller 8!

 1. Skriv en metod som sorterar en lista av strängar med avseende på strängarnas längd. En kortare sträng kommer alltså före en längre sträng i ordningen. Skriv ett program som testar metoden genom att kopiera över argv till en lista, sortera listan och skriva ut resultatet. Se klassen ArrayList med metoder för att lägga till, läsa av och plocka bort ur listan.

 2. Skriv ett program som beräknar och skriver ut antalet primtalstvillingar mindre än 1000000. En primtalstvilling är ett par (k,k+2) av heltal där både k och k+2 är primtal.

 3. Använd klassen java.math.BigInteger för att skriva ett program som givet ett positivt heltal n på kommandoraden beräknar och skriver ut det exakta värdet av
  1 + 1/2 + 1/3 + .... +1/n
  
  som ett bråk i förkortad form (dvs som m/n, där m och n är positiva heltal vars största gemensamma delare är 1).

 4. En faroblandning (perfekt riffelblandning) av en kortlek går till på följande vis: kortleken kuperas precis på mitten så att man får två högar k1,..,k26 och k27,k28,..,k52. Därefter slås högarna ihop så att man omväxlande tar ett kort från vardera högen, med början i den första: k1,k27,k2,k28,...,k26,k52. Skriv ett program som räknar ut hur många faroblandningar som krävs för att kortleken ska återfå sin ursprungliga ordning.

 5. (Redovisning) Skriv ett program Orm som fungerar på följande sätt. När programmet anropas med ett argument på kommandoraden som är en sträng innehållande tecknen / \ ritas en motsvarande slingrande orm ut på skärmen. Vad detta betyder illustreras bäst av ett par exempel:
  > java Orm "\/\\\\\////"
  \
  /
  \
   \
   \
    \
    \
    /
    /
   /
   /
  > java Orm "\\\\\\\\\\\///\\\/\/\/\\\/"
  \
   \
   \
    \
    \
     \
     \
      \
      \
       \
       \
       /
       /
      /
      \
       \
       \
       /
       \
       /
       \
       /
       \
        \
        \
        /
  > 
  
  Om ormen skulle hamna utanför raden vid utskrift (förutsätt en radlängd på 80 tecken) hoppas motsvarande tecken i strängen bara över. Likaså hoppas alla tecken i strängen som inte är \ eller / bara över. Inga felmeddelanden behöver ges av programmet

 6. Skriv ett program som skriver ut alla permutationer av tecknen i en sträng på kommandoraden. Till exempel ska anropet
  java Perm abc
  
  ge till exempel utskriften
  abc
  acb
  bac
  bca
  cba
  cab
  
  eller vilken som helst annan utskrift som i någon godtycklig ordning ger samtliga permutationer.

 7. Skriv en rekursiv metod
  public static double summa(int n){...
  
  som beräknar summan av 1/1 + 1/2 + ... + 1/n där n är ett positivt heltal. Skriv en main-metod som demonstrerar metoden på lämpligt sätt, t.ex.
  public static void main(String argv[]){
    int n = Integer.parseInt(argv[0]);
    System.out.println("Summan = " + summa(n));
  }
  

 8. (Redovisning) Skriv en rekursiv metod
  public static void sökNamn (...
  
  som tar ett förnamn och en människa och söker genom denna människas släktträd. Metoden skriver ut namn, födelse- och ev. dödsårtal vid samma namn. Ett exempel på körning skulle kunna se ut så här:
  >java Leta Gustav
  Gustav Grape, född 1947
  Gustav Hängsel, född 1870, död 1915
  >
  
  Denna uppgift bygger på lab 3 (uppgift 5), där klassen Manniska definieras. Tips: börja med att identifiera ett slutvillkor, titta sedan vad som ska hända annars.


Lab 5

Redovisas senast 24/10

Instruktioner för laboration 5 finns här.