Luleå University of Technology

SMD134 Objektorienterad programmering 5.0 poäng

Examinator: Torkel Franzén
Email: torkel@sm.luth.se
Rum: A3413A
Telefon: 0920/491108
SMD134 ersätter flera tidigare kurser och ges varje läsperiod. För varje period finns på denna sida en pekare till information om vad som gäller för just den perioden. Den allmänna informationen under de närmast följande rubrikerna gäller för samtliga perioder.

Examination och poäng

Skriftlig tentamen 2p.
Laborationsdel 3p.

Kurslitteratur

Det finns inte någon obligatorisk kursbok. Däremot finns tre rekommenderade kursböcker:

Java från grunden av Torkel Franzen.
Java: Software Solutions av John Lewis och William Loftus.
An Introduction to Computer Science Using Java av Kamin, Mickunas och Reingold.

Dessa tre finns alla att köpa på Bokis. Du väljer själv vilken eller vilka av dessa böcker du använder. Java från grunden är i högre grad än de andra två böckerna inriktad på totala nybörjare, medan Java:Software Solutions och An Introduction to Computer Science Using Java också innehåller mycket av intresse som inte tas upp i kursen, exempelvis material om grafiska användargränssnitt i Java.

Det är också fullt tillåtet att i stället för någon av de tre rekommenderade böckerna använda någon annan lärobok. Undervisningen är inte knuten till någon speciell bok. För varje läsperiod då kursen ges finns en översiktlig beskrivning av innehållet i föreläsningarna (och lektionerna, om sådana ges), och du får själv anpassa dina litteraturstudier efter dessa beskrivningar.

Allmänt om laborationsuppgifterna

Laborationsdelen av kursen består dels av ett antal enklare programmeringsuppgifter, dels av en större programmeringsuppgift. De enklare uppgifterna redovisas för labbhandledaren vid de schemalagda laborationstillfällena. Den större programmeringsuppgiften redovisas för läraren på kursen. Närmare information om uppgifter och redovisning ges för varje läsperiod.

Vårterminen 2004 gäller inte informationen i ovanstående stycke. Det är fortfarande fem inlämningsuppgifter, men reglerna för redovisningen ges på webbsidorna för kursen den aktuella läsperioden.

Alla uppgifter ska lösas individuellt. Det betyder att det är fullt tillåtet att diskutera olika problem och deras lösning med andra, men alla svar på frågor och all programkod måste skrivas individuellt av varje student på kursen.

Detta innebär alltså att studenter får diskutera vad som helst, och visa vad som helst för varandra. Men när programmet ska skrivas sätter sig varje student framför datorn och skriver varje tecken i programmet själv, utan att överhuvudtaget titta på kod som någon annan har skrivit.

De tidsgränser som gäller för redovisningen under varje period är inte flexibla, och försenade redovisningar kommer inte att accepteras. Den som inte blir färdig med laborationsuppgifterna i tid under den period han eller hon läser kursen måste göra om hela laborationsdelen av kursen under någon annan läsperiod, och följer då de regler som gäller för den läsperioden. Undantag medges bara om det föreligger synnerliga skäl, och ansökan om att få redovisa uppgifter senare inlämnas till huvudläraren för kursen den period det gäller.

Det är inte nödvändigt att ha blivit godkänd på inlämningsuppgifterna för att tentera på kursen.

Allmänt om tentamen

Den skriftliga tentamen kommer att ha samma uppläggning varje gång kursen ges, och omtentamen kan alltså göras varje läsperiod oberoende av när man läste kursen.

Gamla tentor

Se även de två typtentorna som finns upplagda under rubriken "Läsperiod 1, 2002".

Information om kursen under olika läsperioder