next_group up previous


Laboration 4, slingor och metoder

Urban Liljedahl

Inledning

Denna laboration går ut på att skapa ett program som är uppbyggt av tre metoder. En av dessa metoder ska ta emot en text-sträng och en bokstav och räkna hur många såna bokstäver som finns i strängen och den andra ska skriva ut en triangel av stjärnor på bildskärmen.

För godkänt resultat:

Självständigt genomförd laboration och lösning presenterad för läraren under laborationstillfället.

Uppgift

Skriv ett program som har tre metoder:

Att tänka på

Eftersom det är samma program med två metoder så ska utskriften styras av om användaren skriver in två argument som metoden räkna behöver eller om programmet körs enligt det andra exemplet.
next_group up previous
Urban Liljedahl
2003-04-15