next_group up previous


Laboration 2, Variabler och typer

Urban Liljedahl

Inledning

Denna laboration handlar om några primitiva datatyperna i Java och hur dessa kan användas och konverteras. 1Att konvertera äpplen till päron...

Krav

Följande krävs: Redovisad lösning på laborationstillfället.

Uppgift 1

Skriv ett program där du deklarerar en char för varje bokstav i ditt namn. Tilldela varje variabel ett numeriskt värde som motsvarar ascii-koden för bokstaven. Till exempel skulle Anders lösa uppgiften genom att deklarera sex char variabler och den första skulle tilldelas värdet 65 eftersom det motsvarar bokstaven A i ascii/latin-1/Unicode-tabellerna. Steg två är att bygga upp en sträng av dessa tecken och skriva ut strängen till bildskärmen.

Uppgift 2

Skriv ett program som läser in argumenten på kommandoraden och tolkar dessa till bokstäver, bygger upp en sträng av dessa och skriver ut resultatet.

>java Omvandla 01001000 01101111 01101100 01100001 00100001
Hola!
Tips: Använd Integer.parseInt(String s, int i) för att konvertera argumentet till ett heltal. Använd argv.length för att veta hur många argument som har givits.

Figure: Att göra äpplen till päron.
\includegraphics[scale=0.2]{conversion}Urban Liljedahl
2003-04-02