SMD038 - Summering


Målen för kursen var ...

Kursen skulle inte förutsätta några kunskaper i programmering, eller om datoranvändning överhuvudtaget. Kursen inleddes med en intensiv period av "datortillvänjning". Kursen var inriktad på att ge den nödvändiga grundförståelsen av imperativ programmering, och att ge en viss uppfattning om vad det innebär att bedriva objektorienterad programmering och utveckling. Meningen är att ni alla skall ha tillgodogjort er stoffet, oberoende av eventuella förkunskaper inom datorområdet. Somliga av er uppfattade kursen som lätt, men de flesta andra som svår eller betungande, men ni skall nu i slutet av kursen, förutsatt att ni arbetat tillräckligt mycket framför datorn, förstå och kunna använda de begrepp, metoder och konstruktioner som finns upptagna i kursplanen. Detta skall ha gett er en tillräcklig grund för att (i) förstå vad som pågår i imperativ programmering, och (ii) avgöra huruvida man är intresserad av fortsatta programmeringsstudier.

Förbehållet "förutsatt att de arbetat tillräckligt mycket framför datorn" gör förstås denna målbeskrivning problematisk. Hur avgör man vad som är "tillräckligt mycket arbete framför datorn"? Studenten kan ju anse sig ha arbetat som en gris, medan läraren säger att "du har uppenbarligen inte arbetat tillräckligt mycket, eftersom du inte blev godkänd på denna enkla och angenäma tentamen". Sådana föga meningsfulla tankeutbyten bör man förstås undvika. Låt oss i stället säga som så, att en del av målet för kursen är att sporra - med uppmuntrande tillrop, meningsfulla övningsuppgifter, viftande pekfingrar, allvarliga förmaningar, osv - studenterna till det arbete som krävs.

Vad lärde ni er då?

Ni fick jobba mycket framför datorn eftersom det enda sättet att lära sig att programmera är genom att skriva program, det gjorde ni i ett otal timmar, speciellt i slutet då er planering inte var riktigt i fas med den plan ni gjorde i början av kursen. Arbetet med laborationen har tränat er problemlösningsförmåga och att det inte alltid är så att facit finns innan man börjar. Men ni har inte gått lottlösa för den skull:

I och med denna kurs har ni fått en insikt och en förståelse för vad man kan göra när man utvecklar program, och mera specifikt i hur man programmerar.

Ni har sett att programmering handlar om att:

Användbara program är program som är:


Senast uppdaterad: 2001-10-23. Frågor? Kontakta Jan-Åke Lehto, Jan-Ake.Lehto@cdt.luth.se