SMD038 - Imperativ Programmering


Betygssättning och examination (OBS! Detta gäller bara för de som går SMD038 under läsperiod 1, 2001!)

För att bli godkänd på denna kurs måste man vara godkänd på fyra (4) olika delar som samtidigt ger poäng för betyget. Dessa är tentamen, laboration, räkneövningar och duggor (quiz). Två delar (tenta och dugga) är individuella medan två görs parvis (laboration och räkneövning).

I stora drag sker examinationen på följande sätt (mer detaljer om respektive moment följer längre ned). För alla uppgifter gäller att alla delar måste vara godkända.

 
Antal
Beskrivning
Max-poäng
Krav för godkänt
1. Tentamen
1
Tentan görs i datorsal den 23 oktober och baseras på allt man gjort dels övningsuppgifter ur boken och dels på laborationen. Tentainstruktioner.
25
15
2. Laboration
1
Laborationen består av två delar, en mindre där varje student sätter upp en miljö så att denne kan använda datorn som ett verktyg och för redovisning. Den större delen handlar om att göra en applikation (ett program) som hämtar en HTML fil från en web-sida för att gå igenom den och spara ned de viktiga uppgifterna ur den sidan och kunna visa informationen på olika sätt.
25
15
3. Räkneövning
5
Räkneövning är ett tillfälle då man redovisar hur man tänkt och gjort när man löst uppgifterna i boken.
25
15
4. Dugga (Quiz)
5
I en dugga visar man att man förstått det man läst och gjort fram till detta tillfälle.
25
15

.. Enligt ändring i betygssättning som beslutades på lektion 2001-10-01 så sätts betyget på följande sätt:

Om alla delar godkända (dvs min 15 av 25 per del) Om man försökt sig på alla delar på ett bra sätt men man har ändå inte lyckats bli godkänd på alla delar (dvs om man inte klarat gränsen för godkänt på någon del), då krävs det att man gjort extra bra ifrån sig på de övriga delarna
Här ges betygen 5, 4, 3 eller U; för betyget: Här ges endast betyget 3 eller U; för betyget:
  • 5 krävs minst 90 poäng
  • 4 krävs minst 80 poäng
  • 3 krävs minst 60 poäng
  • U 00-59 poäng
  • 3 krävs minst 70 poäng
  • U 00-69 poäng

 


1. Tentamen

Tentamen sker individuellt i datorsal den 23 oktober 2001. Tentainstruktioner.

För att kunna bli godkänd på tentamen, måste du, förutom godkänd laboration, räkneövningar och duggor, förstå det du gjort under kursens gång samt att ingående förstå lösningen på laborationen. Detta måste du kunna visa genom att t.ex. göra några modifieringar i laborationen du jobbat med i kursen. Du måste även förstå teorin och visa det på lämpligt sätt, med motiveringar.


2. Laboration

I denna kurs laborerar man parvis (två stycken), vilket man även gör med räkneövningarna. Den färdiga laborationen skall vara inlämnad senast måndag 15 oktober 2001 klockan 17.00 i A3311.

För att kunna bli godkänd på laborationerna måste man vara aktiv och förstå alla ingående delar i laborationen. Innan ni kan göra laborationen behöver ni känna till de olika miljöerna (UNIX/Windows) och veta hur man använder verktygen som finns tillgängliga för er (Emacs, BlueJ, Forte, JDK, etc).
Utöver detta skall varje student ha gjort i ordning en hemsida för dennes övningsuppgifter och labbar. Det inkluderar att skapa en web-sida (HTML) som presenterar studenten, visar länkar till övningsuppgifterna, och annat som behövs för att vi som håller i kursen skall kunna kika på det som ni har gjort. Alltså ett sätt att redovisa arbetet kontinuerligt. Mer information om laborationen och vad som skall göras hittar ni här.

Följande moment måste göras och kommer att bedömas vid poängberäkning:

Poängberäkning sker för denna del på följande sätt (poängfördelningen är preliminär):


3. Räkneövning

Räkneövningarna liksom laborationen utförs parvis (två stycken), detta för att man skall få tillfälle att lära av och med varandra. Det som sker under varje räkneövning är att visa för andra hur man gjort och tänkt när man löst uppgifterna i kursboken. En viktig del i denna kurs är att kunna förstå och förklara varför det fungerar.

Observera att ni skall spara era övningsuppgifter i en filkatalog under .html\smd038\kapitel\01 ... t.o.m. .html\smd038\kapitel\40. I katalogen skall filerna finnas i form av .java-filer med källkod och de .class-filer som skapas vid kompilering av källkoden. Det skall dessutom finnas en readme.txt fil som innehåller information om hur uppgifterna lösts och några korta kommentarer om respektive övningsuppgift.

Räkneövningarna utförs på följande sätt:

Poängberäkning sker för denna del på följande sätt:

Exempel01 : Bo och Eva gör övningsuppgifterna tillsammans.

Exempel02 : Kajsa och Ove gör övningsuppgifterna tillsammans.


4. Dugga (Quiz)

Denna del handlar om att tänka tillbaka på det man gjort (reflektera) och baseras på teori och praktik Vanligtvis handlar det om ett antal frågor som handlar om det övningar och laboration handlat om. Duggorna görs enskilt.

Duggorna utförs på följande sätt:

Exempel : Eva har följande resultat på duggorna.


Senast uppdaterad 2001-10-17. Frågor, kommentarer? Kontakta Jan-Åke Lehto, Jan-Ake.Lehto@cdt.luth.se