ProgramMmering - SMD112

Allmän labinfo


Större än-tecknet (>) nedan motsvarar er kommandopromt i en xterm. Den skall således inte vara med när ni skriver något på kommandoraden.

Utskrifter

För att skriva ut er kod på någon av skrivarna i labben så skriv det här på kommandoraden:
	> c2ps <filnamn> | lpr -Plw25xx
där <filnamn> ersätts med den fil ni vill skriva ut. Beroende på vilken sal ni befinner er i så ersätter ni -Plw25xx med -Plw2510 eller -Plw2506

Java hittas inte

Om ni får något felmeddelande när ni skall försöka kompilera er kod, som inte härstammar från fel som ni har gjort så är troligtvis felet att ni inte har kört följande kommando i er xterm.
	> module add java
Detta måste göras för varje ny xterm ni öppnar. Om ni vill att kommandot skall köras automatiskt så kan ni lägga till det sist i filen .cshrc som finns i er hemkatalog. Det lättaste är att öppna den från emacs.

Färger i Emacs

För er som tycker att det skulle vara trevligt ifall emacs visade färgglad kod så skall ni ta bort semikolonet (semikolonen ifall de är flera) som finns först på rad 2,3 och 4 i filen .emacs som finns i er hemkatalog. När ni är klara skall filen se ut ungefär så här:
;; Start jde-mode for Java files.
(setq auto-mode-alist (append '(
        ("\\.java$" . jde-mode)
        auto-mode-alist)))
(autoload 'jde-mode "jde")

;; Break long lines in text mode.
(setq text-mode-hook 'turn-on-auto-fill)

;; Exchange bindings for "RETURN" and "LINEFEED" to support indentation.
(define-key global-map "\C-j" 'newline)
(define-key global-map "\C-m" 'newline-and-indent)